Gardano outdoor living Leverings en plaatsingsvoorwaarden

• Plaatsingsvoorwaarden

 

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en overeenkomsten met een plaatsingsvoorstel aangegaan door

 

GARDENWORLD

Den Binnen 21d

5674 TW  Nuenen

 

De opdrachtgever dient de aangegeven plaats te bepalen van positie van het te bouwen project bij start werkzaamheden. Opdrachtgever zal bij oplevering ter plaatse zijn om project op te leveren.

Bij plaatsing dient de grond (dak) vrij te zijn van wortels en andere obstakels. Bij opgebrachte grond zal GARDENWORLD geen verantwoordelijkheid dragen ten aanzien van verzakkingen. Bij extra / onvoorziene werkzaamheden buiten deze offerte zullen de gedane werkzaamheden worden vergoed tegen € 50 Per uur excl. btw op basis van nacalculatie. De montageplaats moet vrij toegankelijk zijn en mag niet verder dan 25 meter van de losplaats liggen. Mocht de plaats niet vrij toegankelijk zijn betaald de opdrachtgever de extra kosten. Wij zijn niet verantwoordelijk voor schade aan kabels en leidingen, afvoeren die eventueel op de plaats van plaatsing in de grond zitten of in de weg zitten.

 

ALGEMENE VOORWAARDEN

 

 Artikel 1. Geldigheid van deze voorwaarden:

 1.Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en op alle overeenkomsten aangegaan door

    Gardenworld.

    Naam bedrijf:                       Gardenworld BV

    Adres Kantoor:                     Den Binnen 21D

    Postcode:                             5674 TW

    Vestigingsplaats:                Nuenen

    KvK Nummer:                      65680766, (hierna te noemen opdrachtnemer.)

 2. Onder voorwaarden wordt verstaan deze algemene voorwaarden van opdrachtnemer.

 3. Onder overeenkomst wordt verstaan de overeenkomst tussen opdrachtgever en opdrachtnemer.

     Onder opdracht wordt tevens verstaan de aanneming van een werk.

 4. Door aanvaarding van de offerte van opdrachtnemer accepteert opdrachtgever de voorwaarden

     van opdrachtnemer.

 5. Afwijkingen van deze voorwaarden zijn slechts geldig indien deze schriftelijk zijn overeengekomen.

 6. Indien 1 of meerdere bepalingen in deze overeenkomst onverbindend zouden blijken, op welke

     grond dan ook, dan blijven de overige bepalingen van deze overeenkomst tussen partijen van

     kracht. Partijen verbinden zich reeds nu voor alsdan om de niet verbindende bepalingen te

     vervangen door zodanige bepalingen, die wel verbindend zijn en die zo min mogelijk-gelet op

     het doel en de verstrekking van deze overeenkomst- afwijken van de niet verbindende bepalingen.

 7.Op overeenkomsten tussen opdrachtnemer en opdrachtgever zijn uitsluitend deze algemene

     voorwaarden van toepassing. De toepasselijkheid van algemene voorwaarden van

     contractspartijen en /of derden wordt uitdrukkelijk afgewezen.

 

 Artikel2. Offerte:

Offertes gelden uitsluitend voor de termijn geldig die daarin is vermeld. Is geen termijn vermeld dan geldt een termijn van veertien dagen.

 

 Artikel 3. Verplichting van opdrachtnemer:

Opdrachtnemer verplicht zich het aangenomen werk naar de bepalingen van de wet en de overeenkomst uit te voeren.

 

 Artikel 4. Verplichtingen van de opdrachtgever:

 1. De opdrachtgever zorgt ervoor dat de opdrachtnemer op tijd kan beschikken over

 a. de voor de opzet van het werk benodigde gegevens en goedkeuringen (zoals vergunningen,

     ontheffingen, beschikkingen et cetera), een en ander op aanwijzing van opdrachtnemer,

 b. het terrein en/of de ruimte waar het werk moet worden uitgevoerd; voldoende gelegenheid

     voor aanvoer, opslag en/of afvoer van bouwstoffen, materialen en werktuigen;

 d. elektriciteit en water.

 2. Opdrachtgever is niet gerechtigd tot een vergoeding van de in lid 1 genoemde zaken tenzij

     anders overeengekomen bij het aangaan van de overeenkomst.

 3. Als de opdrachtgever zelf zorg draagt voor de levering van bepaalde materialen en/of de

     uitvoering van bepaalde onderdelen van het werk, is hij aansprakelijk wanneer dit niet of

     tijdig geschiedt.

 

 Artikel 5. Extra onvoorziene kosten:

 1. Opdrachtnemer is gerechtigd extra onvoorziene kosten, welke ontstaan door een niet aan de

     opdrachtnemer toe te rekenen oorzaak door te berekenen aan de opdrachtgever.

 2. Van onvoorzien kosten is sprake indien de kosten zijn ontstaan meer dan 3 maanden na

     aangaan van de overeenkomst en die bij het aangaan van de overeenkomst redelijkerwijs

     niet waren te voorzien.

 3. Opdrachtnemer is verplicht opdrachtgever onverwijld op de hoogte te stellen van

     onvoorziene kosten.

 4. Opdrachtnemer stemt akkoord met de plaatsingsvoorwaarden, zie bijlage.

 

 Artikel 6. Prijzen:

 1. De door de opdrachtnemer in offertes genoemde prijzen zijn exclusief BTW tenzij uitdrukkelijk

      vermeld incl. BTW en zijn gebaseerd op de op dat moment kostbepalende factoren.

 2. Tussentijdse wijzigingen in de materiaalprijzen die ontstaan meer dan drie maanden na

     aangaan van de overeenkomst kunnen door opdrachtnemer worden doorberekend aan

     de opdrachtgever.

 

 Artikel 7. Meer- en minderwerk:

 1. Het werk omvat alleen de op de offerte gespecificeerde werkzaamheden. De kosten van

     meerwerk komen geheel ten laste van de opdrachtgever.

 2. Meerwerk wordt afgerekend op basis van gewerkte uren en gebruikte materialen.

 3. Het gemis van een schriftelijke opdracht zal opdrachtnemer zijn recht op betaling voor

     meerwerk niet ontnemen.

 

Artikel 8. Opschorting en intrekken:

 1. Indien de opdrachtgever de uitvoering tijdelijk opschort dan wel geheel intrekt op grond van

     een niet aan de opdrachtnemer toe te rekenen oorzaak, is opdrachtnemer gerechtigd tot

     vergoeding van zijn schade.

 2. Indien de opdrachtgever de opdracht intrekt, is hij verplicht de door opdrachtnemer reeds

     aangeschafte materialen en grondstoffen, al dan niet be- of verwerkt tegen de kostprijs,

     inclusief lonen en sociale lasten, over te nemen.

 3. Opdrachtgever zal bij de intrekking van de opdracht aan opdrachtnemer annuleringskosten

     verschuldigd zijn ten bedrage van één derde deel van de overeengekomen prijs,

     onverminderd de verplichting van opdrachtgever om op grond van lid 2 de reeds aangeschafte

     materialen en grondstoffen van opdrachtnemer over te nemen.

 4. Opdrachtgever is niet gerechtigd enig aan opdrachtnemer verschuldigd bedrag – uit welken

     hoofde dan ook – te verrekenen en/of op te schorten met bedragen die opdrachtnemer,

     uit welken hoofde dan ook, aan opdrachtgever verschuldigd is.

 5. Het bepaalde in dit artikel is van overeenkomstige toepassing indien de opdrachtnemer de

     overeenkomst ontbindt als gevolg van een al dan niet toerekenbare tekortkoming zijdens

     opdrachtgever, alsmede in geval van ontbinding op grond van artikel 13.

 

 Artikel 9. Klaagtermijn en garantie:

 1. Opdrachtnemer is verplicht goed en deugdelijk werk af te leveren dat voldoet aan de wettelijke

     eisen en de overeenkomst.

 2. Opdrachtgever is verplicht meteen na de (op)levering van het werk deze grondig te inspecteren

     op gebreken. Deze inspectie dient te geschieden binnen acht dagen na oplevering.

 3. Gebreken die bij grondig onderzoek konden worden opgemerkt dienen binnen acht dagen na

     oplevering bij aangetekende brief en gespecificeerd te worden gemeld aan opdrachtnemer,

     bij gebreke waarvan opdrachtgever er geen beroep meer op kan doen dat hetgeen is

     (op)geleverd niet aan de overeenkomst beantwoordt.

 4. Gebreken die bij grondig onderzoek niet waarneembaar waren moeten door de opdrachtgever

     binnen acht dagen na het waarnemen van deze gebreken aan opdrachtnemer schriftelijk

     worden gemeld, bij gebreke waarvan opdrachtgever er geen beroep meer op kan doen dat

     hetgeen is (op)geleverd niet aan de overeenkomst beantwoordt.

 5. Opdrachtnemer dient in staat te worden gesteld gebreken te controleren, bij gebreke waarvan

     opdrachtgever er geen beroep meer op kan doen dat hetgeen is (op)geleverd niet aan de

     overeenkomst beantwoordt.

 6. Opdrachtnemer is niet verantwoordelijk voor gebreken die het gevolg zijn van het niet, of niet

     tijdig of volledig aan opdrachtnemer verstrekken van informatie, welke de opdrachtgever

     verplicht is of geacht wordt te verstrekken.

 7. Opdrachtgever is aansprakelijk voor schade die wordt veroorzaakt door bouwstoffen,

     materialen of hulpmiddelen die door of namens hem ter beschikking zijn gesteld of

     voorgeschreven, alsmede voor schade die wordt veroorzaakt door bouwstoffen, materialen of

     hulpmiddelen betrokken bij een door of namens opdrachtgever voorschreven leverancier,

     ongeacht of er sprake is functionele of generieke ongeschiktheid.

 8. Indien de opdrachtgever wenst dat bepaalde materialen of onderdelen geleverd worden door

     met name genoemde fabrikanten of leveranciers zal opdrachtnemer niet gehouden zijn tot een

     verdergaande verantwoordelijkheid of langere garantietermijn dan de fabrikant of de

     leverancier van deze onderdelen of materialen bereid is jegens opdrachtnemer te aanvaarden.

 9. Iedere (rechts)vordering van opdrachtgever op opdrachtnemer, uit welken hoofde dan ook,

     vervalt in ieder geval een jaar nadat de vordering is ontstaan, onverminderd het elders in deze

     algemene voorwaarden bepaalde.

 

 Artikel 10. Aansprakelijkheid:

Opdrachtnemer is niet verplicht geleden directe en/of gevolgschade van een opdrachtgever, hoe ook genaamd en uit welken hoofde dan ook, te vergoeden voor een hogere som dan het bedrag waarvoor zijn beroepsaansprakelijkheidsverzekering in het desbetreffende geval dekking biedt, verminderd met het door opdrachtnemer aan haar verzekeraar te betalen eigen risico.

 

 Artikel 11. Betaling:

 1. Betaling dient te geschieden binnen 8 dagen na verzending van de nota of terstond bij

     (op)levering. Indien de nota niet tijdig is voldaan, dan is opdrachtgever zonder dat een

     ingebrekestelling is vereist van rechtswege in verzuim.

 2. Opdrachtnemer is gerechtigd indien de betaling van de factuur niet binnen de gestelde termijn

     is ontvangen, aan de opdrachtgever de wettelijke handelsrente te berekenen, gerekend vanaf

     de dag van verzending van de factuur.

 3. Opdrachtnemer is gerechtigd alle kosten, buiten de hoofdsom en rente om, zowel gerechtelijk

     als buitengerechtelijke, door de niet betaling veroorzaakt, te vorderen, waaronder begrepen

     de kosten van advocaat, zaakwaarnemer, gerechtsdeurwaarder en incassobureau.

 4. De buitengerechtelijke kosten bedragen 15% van de hoofdsom vermeerderd met de rente,

     met een minimum van 300 euro.

 5. De vordering tot betaling is onmiddellijk opeisbaar wanneer opdrachtgever in verzuim is,

     of één van de partijen de overeenkomst heeft ontbonden.

 

 Artikel 12. Ontbinding:

 Opdrachtnemer is gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst indien de wederpartij:

 - in staat van faillissement geraakt

 - surseance van betaling of schuldsanering aanvraagt

 - zijn ondercuratelestelling wordt aangevraagd, wanneer enig beslag op zaken en/of vorderingen

van opdrachtgever wordt gelegd bij overlijden dan wel liquidatie of ontbinding van het bedrijf van de opdrachtgever.

 

 Artikel 13. Eigendomsvoorbehoud:

Opdrachtnemer behoudt zich de eigendom van geleverde zaken voor tot dat opdrachtgever volledig aan zijn (betalings-)verplichting heeft voldaan. Opdrachtgever is verplicht de door opdrachtnemer geleverde zaken deugdelijk te onderhouden en herkenbaar als eigendom van opdrachtnemer op te slaan.

Home   |   Schuttingen/producten   |   Hang & Sluitwerk   |   Tuinpoort Projecten |   Contact

 Inspiratie foto's   |   Brochure  |   Leveringsvoorwaarden